ACTIEVOORWAARDEN & PRIVACYBELEID

ACTIEVOORWAARDEN

Door deel te nemen aan de promoties accepteert de deelnemer de voorwaarden van deelname en privacy verklaringen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Weekendjeweg.nl & Koninklijke Sanders”, hierna te noemen “Actie”,

georganiseerd door Koninklijke Sanders B.V.- Benelux (gevestigd te (5251 RG) Vlijmen aan het Industriepark Vliedberg 12), hierna te noemen “Koninklijke Sanders”.

Algemeen

 1. De “Weekendjeweg.nl & Koninklijke Sanders” campagne is een actie georganiseerd door Koninklijke Sanders. Bij aankoop van een actieproduct van Odorex, Sanicur of Melkmeisje (m.u.v. mini’s & Odorex Extra Dry) kunnen consumenten kans maken op een van de 5 cadeaukaarten van Weekendjeweg.nl t.w.v. €100,- . Om kans te maken moeten zij de QR code op de meegegeven flyer bij aankoop scannen en hun gegevens op de actiepagina invullen. Doel van deze campagne: verkoop stimuleren van Odorex, Sanicur & Melkmeisje.
 2. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt “Deelnemer(s)”.
 3. Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Deelname aan de actie is alleen mogelijk met de opneming en acceptatie van de Actievoorwaarden en het Privacybeleid. Door deel te nemen aan de actie accepteren de deelnemers deze voorwaarden voor deelname en kennisgevingen van gegevensbescherming en geven zij zo hun toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.
  Met hun toestemming voor deze voorwaarden voor deelname en privacybeleid stemmen de deelnemers ermee in om voor informatieve doeleinden gecontacteerd te worden voor informatieve doeleinden als onderdeel van de promotie.
 5. Deelname is mogelijk door een actieproduct van Odorex, Sanicur of Melkmeisje te kopen, vervolgens de QR code op de meegegeven flyer te scannen en hun gegevens in te vullen.
 6. Deze actie loopt van 15 augustus tot en met 30 september
 7. Deelname aan de actie is kosteloos.
 8. Op 8 oktober 2022 wordt, op onpartijdige wijze, door Koninklijke Sanders 5 winnaars geselecteerd en bekend gemaakt via e-mail voor een nadere kennismaking.
 9. Deze winnaar dient binnen 1 week na ontvangst van het bericht te reageren. Bij gebreke zal een nieuwe kanshebber worden geselecteerd uit de Deelnemers op de wijze als hiervoor omschreven. De geselecteerde winnaar dient zich te kunnen identificeren, indien Koninklijke Sanders hierom vraagt.
 10. De te winnen prijs kan worden omgezet in tegoed op Weekendjeweg.nl
 11. Koninklijke Sanders is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Koninklijke Sanders daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door Koninklijke Sanders bekendgemaakt worden via de Actiewebsite.
 12. Koninklijke Sanders is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit deelname aan de Actie.
 13. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of van de inhoud van de webpagina’s van de Actie. Koninklijke Sanders is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.
 14. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem aan Koninklijke Sanders in verband met zijn deelname verstrekte (persoons)gegevens.
 15. De door de Deelnemer aan Koninklijke Sanders verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de Deelnemer te kunnen laten deelnemen aan de Actie, een en ander conform het bepaalde in de onderhavige Actievoorwaarden.
 16. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Koninklijke Sanders zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie.
 17. nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een cadeaukaart niet te verstrekken, in het bijzonder indien Koninklijke Sanders misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.
 18. Koninklijke Sanders handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 19. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Koninklijke Sanders.
 20. Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 21. Koninklijke Sanders heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt Koninklijke Sanders uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij Koninklijke Sanders.
 22. Koninklijke Sanders kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
 23. Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.
 24. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Koninklijke Sanders contact worden opgenomen via odorex.com/contact
 25. Gegevensverwerking in verband met deelname aan de promotie en het gebruik van onze website: Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de promotie is opgenomen in de informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de promotie (“Privacy Informatie”). De manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van onze website odorex.com wordt beschreven in het Privacybeleid voor het gebruik van de website.

De Actie

 1. Om kans te maken op een van de 5 cadeaukaarten t.w.v. €100,- van Weekendjeweg.nl, dienen consumenten gedurende de actieperiode (15 augustus tot en met 30 september) minimaal één actieproduct aan te schaffen bij Etos.
 2. Consumenten ontvangen bij aanschaf van een actieproduct een flyer met hierop een scanbare QR code. Deze QR code leidt naar een actiepagina waarop consumenten hun gegevens kunnen invullen om kans te maken.
 3. De flyer kan achteraf niet meer opgevraagd worden.
 4. lDe flyer wordt één keer uitgegeven bij aankoop.
 5. 8 oktober 2022 worden de winnaars bekend gemaakt en gecontacteerd
 6. De cadeaukaarten zullen per post naar de winnaars worden toegestuurd door Weekendjeweg.nl
 7. De cadeaukaart is 3 jaar geldig
 8. Op de cadeaukaart zijn de Weekendjeweg.nl voorwaarden van toepassing.
 9. De cadeaukaart of de restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
 10. De cadeaukaart kan gebruikt worden op het gehele Weekendjeweg.nl assortiment
 11. Koninklijke Sanders is niet aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de actieproducten.

Verzilveren cadeaukaart
Hoe werkt het?

 1. Kies een hotel en datum
 2. Klik op ‘boeken’ en vul je gegevens in
 3. Vul het kaartnummer en de pincode in bij de stap ‘betalen’
 4. De waarde van de Weekendjeweg.nl Cadeau Card wordt (afhankelijk van het hotel) direct in mindering gebracht op het totaalbedrag
 5. Saldo over? De restwaarde blijft op de cadeau card staan

Overig

 1. Voor eventuele vragen over het inwisselen van de cadeaukaart kun je terecht bij de klantenservice van Weekendjeweg.nl bereikbaar via het mailadres acties@weekendjeweg.nl/info@weekendjeweg.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 21.00 uur via 088 033 1555

Deelnemende actieproducten
Odorex

 1. Odorex Marine Fresh roll on 55 ml
 2. Odorex Natural Fresh Roll on 55 ml
 3. Odorex Invisible Care roll on 50 ml
 4. Odorex Sensitive Care roll on 50 ml
 5. Odorex Ultra Protect roll on 50 ml
 6. Odorex Men Dry Protection roll on 50 ml
 7. Odorex Men Fresh protection roll on 50 ml
 8. Odorex Natural Fresh spray 150 ml
 9. Odorex Marine Fresh spray 150 ml
 10. Odorex Sensitive Care spray 150 ml
 11. Odorex Ultra Protect spray 150 ml
 12. Odorex Invisible care spray 150 ml
 13. Odorex Men Dry protection spray 150 ml
 14. Odorex Men Fresh protection spray 150 ml

   

  Sanicur

  1. Sanicur Original 1000ml
  2. Sanicur Sensitive 1000ml
  3. Sanicur Free From 300ml

  Sanicur Original + 3000ml

  Melkmeisje

  1. Melkmeisje Honing 1000ml
  2. Melkmeisje Karnemelk 1000ml

  PRIVACY BELEID

  Koninklijke Sanders voert de promotionele activiteit in samenwerking met Weekendjeweg.nl uit. Daarom dient daar waar Koninklijke Sanders is vermeld eveneens Weekendjeweg.nl te worden gelezen en omgekeerd. Wij respecteren uw privacy en zet zich in om uw persoonlijke informatie te allen tijde te beschermen bij alles wat we doen. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Als verantwoordelijke voor de verwerking zijn wij verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden waarvoor wij de informatie, die wij over u bewaren, gebruiken.

  _DATA_CONTROLLER

  In overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (de “GDPR” / “AVG”), wordt in deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij uw informatie gebruiken in het kader van onze bedrijfsvoering en worden uw wettelijke rechten uiteengezet met betrekking tot de informatie die wij over u hebben.

  Deze privacyverklaring is van toepassing op ons gebruik van alle persoonlijke informatie die wij van u verzamelen via uw gebruik van deze website, met inbegrip van alle informatie die u ons verstrekt bij de aankoop van een product of dienst van ons, het aanmelden voor onze nieuwsbrieven of deelname aan een door ons gesponsorde wedstrijd of promotie. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing op ons gebruik van alle informatie over u die wij van u verzamelen via persoonlijke communicatie, post, telefoon, e-mail, sociale media of andere communicatiemiddelen (met inbegrip van enige vorm van elektronische communicatie). Deze privacyverklaring is ook van toepassing op alle informatie over u die wij in het kader van onze bedrijfsvoering van een derde partij kunnen verzamelen.

  De informatie die wij over u verzamelen

  Wij kunnen een aantal verschillende soorten persoonlijke informatie over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die wij als volgt hebben gegroepeerd:

    • Identiteitsgegevens omvatten [naam, titel, geboortedatum en geslacht].
    • Contactgegevens omvatten [factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers].
    • Financiële gegevens omvatten [bankrekening- en betaalkaartgegevens].
    • Transactiegegevens omvatten [gegevens over betalingen van en naar u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht / besteld].
    • Technische gegevens omvatten alle technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website].
    • Profielgegevens omvatten [gegevens van uw gebruikersnaam en wachtwoord als geregistreerde gebruiker van onze website; aankopen of bestellingen die u hebt gedaan met betrekking tot producten of diensten; abonnementen van u op nieuwsbrieven of producten of diensten die wij leveren; gegevens over interesses, voorkeuren, enquêtereacties, feedback of klachten die u aan ons hebt gecommuniceerd; en gegevens die u hebt verstrekt met betrekking tot deelname aan door ons gesponsorde prijsvragen of acties].
    • Gebruiksgegevens omvatten [informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt].
    • Marketing- en communicatiegegevens omvatten [uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal, promoties en/of nieuwsbrieven van ons en uw communicatievoorkeuren].
    • Grafische fotogegevens omvatten foto’s die zijn gemaakt tijdens door ons georganiseerde evenementen, foto’s die u uploadt op onze online pagina’s om producten aan te passen of deel te nemen aan wedstrijden.

  Het kan ook nodig zijn dat we van tijd tot tijd aanvullende informatie over u moeten verwerken in het kader van onze bedrijfsvoering, in het geval dit noodzakelijk is voor autoriteiten zoals belastingdienst, dan wel dat wij doen uit de promotionele overwegingen.

  Wanneer we persoonlijke informatie moeten verzamelen op grond van de wet of een overeenkomst dat we met u hebben gesloten en u deze gegevens niet verstrekt wanneer u hierom wordt verzocht, kunnen we de overeenkomst (bijvoorbeeld om u producten of diensten te leveren) niet uitvoeren. In dit geval kan het zijn dat we een product of dienst die u bij ons hebt besteld, moeten annuleren, uiteraard zult u daarvan op de hoogte stellen. Iedere vorm van schadevergoeding is uitgesloten.

  Hoe uw informatie wordt verzameld

  Wij zullen voornamelijk persoonlijke informatie over u verzamelen door middel van directe interacties met u. U kunt ons uw persoonlijke informatie geven door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen via onze website of via de post, telefoon, e-mail, sociale media of andere communicatiemiddelen . Dit omvat ook persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u deze verstrekt: (i) onze producten of diensten te bestellen/aankopen; (ii) ons te registreren/aanmaken op onze website; (iii) ons te abonneren op het ontvangen van onze producten, diensten, publicaties of nieuwsbrieven; (iv) marketingmateriaal aan te vragen dat u wordt toegestuurd; (v) deel te nemen aan een prijsvraag, promotie- of enquêtesessie; of (vi) ons te voorzien van feedback of andere communicatie.

  Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en patronen. Wij verzamelen deze persoonlijke informatie door gebruik te maken van cookies, server logs en andere soortgelijke technologieën.

  Hoe wij uw informatie gebruiken

  Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken als wij daarvoor een wettelijke basis hebben. Meestal zullen wij uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

    • in het geval van het aangaan van een overeenkomst.
    • Wanneer we moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen of reglementaire vereisten.

  De onderstaande tabel geeft een beschrijving van de belangrijkste manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke informatie te gebruiken en op welke relevante gegevens wij op basis van wettelijke gronden verwerken.

  Houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke informatie voor meer dan één wettelijke grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

  Indien u het niet wenselijk acht dat wij informatie van u gebruiken kunt u te alle tijden verzoeken om deze informatie niet te gebruiken. In dat geval zullen wij direct uw gegevens verwijderen.

  DOEL /ACTIVITEIT JURIDISCHE GROND VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS
  U als nieuwe klant registreren Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]
  Het verwerken en leveren van uw bestellingen/aankopen en het leveren van producten of diensten in verband met elk contract dat u met ons heeft afgesloten. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst [Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]
  Communiceren met u om u te voorzien van producten of diensten die u bij ons heeft besteld / gekocht.

  [Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]

  [Noodzakelijk voor het correct uitvoeren van onze activiteiten, het effectief promoten van onze producten en diensten, het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten en het effectief reageren op vragen of klachten]

  Het beheren en verwerken van alle betalingen, vergoedingen en/of kosten en het innen en het herstellen van alle aan ons verschuldigde bedragen.

  [Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]

  [Noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te komen.]

  [Noodzakelijk voor het correct uitvoeren van onze activiteiten, het effectief promoten van onze producten en diensten, het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten en het effectief reageren op vragen of klachten]

  Het beheren en verwerken van alle betalingen, vergoedingen en/of kosten en het innen en het herstellen van alle aan ons verschuldigde bedragen.

  [Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]

  [Noodzakelijk voor het uitoefenen van onze activiteiten;het verwerken van betalingen van onze klanten]

  U de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan wedstrijden of promoties. [Noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het belang bij het effectief promoten van onze producten.]
  U in de gelegenheid stellen om enquêtes in te vullen en de antwoorden op enquêtes of andere mededelingen die u indient met betrekking tot uw ervaring met onze producten en diensten te bekijken. [Noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten om te onderzoeken hoe klanten onze producten en diensten ervaren en om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.]
  Het beheren en beschermen van ons bedrijf en deze website (inclusief het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).

  [Noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te komen.]

  [Noodzakelijk het correct uitvoeren van onze activiteiten, het waarborgen van een effectieve administratie en IT-services, het handhaven van de netwerkbeveiliging en het voorkomen van fraude.]

  Het leveren van relevante website-inhoud en online advertenties aan u en het meten en begrijpen van de effectiviteit van de website-inhoud / reclame die wij u van dienst zijn. [Noodzakelijk voor het uitoefenen van onze activiteiten om te onderzoeken hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, onze producten / diensten te ontwikkelen en te verbeteren, onze website up-to-date en relevant te houden, onze activiteiten uit te breiden en onze marketingstrategieën te informeren.]
  Het gebruik van gegevensanalyse om onze website, producten / diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren. [Noodzakelijk voor het uitoefenen van onze activiteiten om te onderzoeken hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, onze producten / diensten te ontwikkelen en te verbeteren, onze website up-to-date en relevant te houden, onze activiteiten uit te breiden en onze marketingstrategieën te informeren.]
  Het verstrekken van marketingmateriaal, nieuwsbrieven en promoties en het verstrekken van suggesties en aanbevelingen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn.

  [Noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het belang bij het effectief promoten van onze producten.]

  [In certain circumstances, we may use consent as a lawful basis for processing personal information for direct marketing purposes.]

   

  Marketing

  Door deel te nemen aan deze actie geeft u geeft toestemming om uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u interesse heeft. Zo bepalen wij welke producten, diensten, promoties en/of aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn voor marketingdoeleinden.

  U ontvangt marketingmateriaal van ons als u deze informatie bij ons opvraagt. U kunt ook marketingmateriaal van ons ontvangen als u producten of diensten van ons hebt gekocht of in onderhandeling bent met ons in verband met onze producten of diensten, of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich inschreef voor een promotie en u zich in elk geval niet hebt afgemeld voor het ontvangen van marketingmateriaal.

  Als u ons uw gegevens hebt verstrekt en geen van de bovenstaande omstandigheden van toepassing is, ontvangt u alleen marketingmateriaal, e-mailnieuwsbrieven of e-mailpromoties van ons in omstandigheden waar voor u toestemming hebt gegeven om dergelijke marketing van ons te ontvangen. U heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

  Uitschakelen van marketing

  U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketing doeleinden. Indien u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken voor directe marketing doeleinden.

  U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het toesturen van marketingmateriaal: (i) het volgen van de opt-out-links in marketingcommunicatie, e-mailberichten of e-mailnieuwsbrieven die naar u worden verzonden; of (ii) contact met ons op te nemen via e-mail op customerservice@royalsanders.nl

  Hoe lang we uw informatie bewaren

  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als dit juridisch toegestaan is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportage-eisen.

  Openbaarmaking van uw informatie

  Het kan nodig zijn om uw informatie te delen met derden die diensten aan ons verlenen of namens ons handelen in verband met de organisatie van ons bedrijf. Daarnaast kunnen uw gegevens worden vrijgegeven aan derden.

    • Andere entiteiten binnen onze ondernemingsgroep.
    • Handelspartners en zakenpartners.
    • Derden met wie wij onderhandelingen kunnen aangaan met betrekking tot een commerciële overeenkomst, bijvoorbeeld een joint business venture.
    • Derden aan wie wij ervoor kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of te fuseren.
    • HM Revenue & Customs of een andere overheidsinstantie of regelgevende instantie in omstandigheden waarin wij wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie openbaar te maken.
    • Specialisten op het gebied van rechtszaken en invordering om eventuele niet-betaling of schuld aan ons te innen

  We hebben contracten met onze dataverwerkers. Dit betekent dat zij niets kunnen doen met uw persoonlijke gegevens, tenzij wij hen hebben geïnstrueerd om dit te doen. Zij zullen uw persoonlijke informatie niet delen met een organisatie, tenzij wij hen hebben geïnstrueerd om dit te doen. Zij zullen deze gegevens veilig bewaren en bewaren voor de periode die wij u opdragen.

  In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om informatie te delen. Bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of wanneer wij samenwerken met andere Europese toezichthouders bij de behandeling van klachten of onderzoeken.

  Internationale gegevensoverdracht

  Houd er rekening mee dat het in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn dat wij uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen, bijvoorbeeld als wij gebruikmaken van externe dienstverleners uit een ander land. In deze omstandigheden zullen wij passende voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig wordt bewaard. Als u meer informatie nodig heeft.

  Uw wettelijke rechten met betrekking tot uw gegevens

  Onder het GDPR/AVG heeft u een aantal wettelijke rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Wij respecteren uw wettelijke rechten met betrekking tot uw informatie en streven ernaar uw rechten te handhaven in alles wat wij doen. Uw wettelijke rechten op grond van het GDPR/AVG omvatten het volgende:

    • U kunt ons vragen om u een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u hebben en een beschrijving van de manier waarop wij uw informatie gebruiken.
    • Recht op correctie – Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, kunt u van ons eisen dat wij deze onjuistheden corrigeren.
    • Recht om te wissen / Recht om te worden vergeten – U kunt in bepaalde omstandigheden van ons verlangen dat wij uw informatie wissen. Houd er echter rekening mee dat wij mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om te wissen om specifieke juridische redenen (bijvoorbeeld administratieve/fiscale redenen) die u, indien van toepassing, zullen worden meegedeeld op het moment van uw verzoek.
    • Recht op gegevenstransportabiliteit – Wanneer wij uw informatie met behulp van geautomatiseerde middelen verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een overeenkomst met u, kunt u ons verzoeken om dergelijke informatie in een leesbare vorm aan een andere partij te verstrekken.
    • Recht op beperking van de verwerking – U kunt van ons verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens in bepaalde beperkte omstandigheden beperken of opschorten.
    • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – Wanneer wij uw gegevens verwerken op de wettelijke basis dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons in bepaalde omstandigheden.
    • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden – U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.
    • Recht om uw toestemming in te trekken – Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken.

  Hoe kunt u contact met ons opnemen

  Neem contact met ons op als u vragen heeft over hoe wij uw gegevens gebruiken of als u contact met ons wilt opnemen over uw wettelijke rechten of als u klachten of feedback heeft over ons gebruik van uw gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar customerservice@royalsanders.nl.

  Als u een klacht wilt indienen of als u meer wilt weten over uw legale rechten, neem dan in eerste instantie contact met ons op. Wij zullen ons best doen om uw klacht op te lossen of om uw problemen naar tevredenheid op te lossen. Als u echter van mening bent dat we uw klacht niet hebben opgelost of dat we uw zorgen niet hebben aangepakt, dan heeft u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de Persoonsgegevens

  Houd er rekening mee dat we deze privacyverklaring te allen tijde kunnen bijwerken. Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring zullen op onze website worden geplaatst.